O Szkole

Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy Nr 5/2018

Oddziały Przedszkolne

Kalendarz 2018 rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych

terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

klasy I SP

Kalendarz 2018 rekrutacji do klas I SP

terminy rekrutacji do klasy I SP

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

wniosek rodzica dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

klasa IV

druk zgłoszenia

zgłoszenie dziecka do szkoły w Kolbudach

NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W GMINIE KOLBUDY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne składają deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w terminie do 12 lutego 2016 r.
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodzica.
3. Na wniosek rodzica naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które
w roku kalendarzowym ukończy 6 lat, jeśli:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
4. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
5. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę
w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
6. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach, w stosunku do dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Kryteria lokalne oraz ich wartość punktowa w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zostały określone uchwałami Rady Gminy Kolbudy:
1) Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kolbudy,
2) Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Gminie Kolbudy.
Terminy rekrutacji zostały ustalone zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Kolbudy
z dnia 21 stycznia 2016 r.

terminy rekrutacji 2016-17

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA
1) Oddziały przedszkolne

Rekrutacja – Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

oświadczenie rodzica dotyczące spełniania kryteriów ustawowych

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której mieści się oddział

oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania

deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym

oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki

2) Szkoła Podstawowa

Wniosek – rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Zgłoszenie rodziców dziecka zam. w obwodzie SP20162017

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej innej, niż szkoła obwodowa

oświadczenie SP rodz potwierdzeniu spełniania kryterium do kl I SP

wniosek o kontynuację w klasie I szkoły podstawowej

wniosek o kontynuację w klasie II szkoły podstawowej

3) Gimnazjum

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Gimnazjum

 Wniosek o przyjęcie do klasy I gimnazjum

Zgłoszenie rodziców dziecka zam w obwodzie gimnazjum 20162017

oświadczenie  rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów do kl I gim

Druki wniosków i zgłoszeń dostępne są także w przedszkolach i szkołach

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-682-72-24
  58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć